Správca osobných údajov

Správca osobných údajov Caribean s.r.o, IČO: 50 991 167, so sídlom Račianska 88 B 83102 Bratislava, Slovensko, vyhlasuje, dôverné. Správca s nimi nakladá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi i predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov. Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle zákona 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len zákon o spracovaní osobných údajov), resp. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracováva, sú ďalej vymedzené Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese https://volitaservis.sk (ďalej len „internetové stránky“). Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené správcom, či už boli zhromaždené za účelom plnenia smluvního vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.

Spracovávané údaje

Jednotlivými účelmi spracovania sa myslí nasledovné: plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi Vami a správcom vzniknutý na základe objednávky, registrácie, na základe uzatvorenej zmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a podobne; zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prostredníctvom krátkych textových správ alebo prostredníctvom telefónneho hovoru; účtovné a daňové účely znamená: evidencia účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy; personálna, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovanie miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 262/2006 Zb., Zákonník práce, č. 582/1991 Zb. o organizácii a vykonávaní sociálneho zabezpečenia,č. 48/1997 Zb. o verejnom zdravotnom poistení ao zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov; štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, ďalej monitoring počtu zhliadnutí stránok, času stráveného na internetových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah; zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka; oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov v takom prípade je 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, počas ktorej je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať svoje služby a prípadne poskytovať služby nové a lepšie; chceme sa brániť mareniu takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, sú naším oprávneným záujmom. Oprávneným záujmom je aj spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. posudzovanie rizikovosti uzavretia zmluvy), priamy marketing (napr. ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely, oznámenie trestných činov a zaslanie osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento zoznam je iba príkladný; plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne. Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo vzájomného právneho konania, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonania obchodu, zariadenia služby a pod., ďalej po dobu, ktorú je správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych. predpisov alebo po dobu, na ktorú ste správcovi prípadne udelili súhlas. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, na ktorý sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi. Osobné údaje sú správcom spracované manuálne aj automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad na vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok.

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

Pokiaľ sme od Vás získali súhlas na spracovanie osobných údajov, stalo sa tak na niektorý z nasledujúcich účelov: Kontaktovanie ohľadom realizácie Na zlepšenie našich služieb Informovaní ohľadom pravidelného servisu

Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o: právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od správcu informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie; právo na opravu alebo výmaz osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Pokiaľ už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz. Ak nechcete žiadať výmaz osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenie spracovania; právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi; právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov; právo na prenositeľnosť údajov, tj právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. článok 20 GDPR; právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovania ukončí bez zbytočného odkladu pokiaľ nepreukáže, že existuje oprávnený záujem/dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom, právami alebo slobodami; právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

Cookies

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne, nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám; používa ich takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky. Na internetových stránkach správcu môže využívať tieto druhy cookies: Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity počas prezerania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú. Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky vašim potrebám. V súlade s ustanovením § 89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, v účinnom znení, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú na svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame. Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite pomocníka svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali. Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb: Google Facebook Twitter Youtube Instagram Kvôli zobrazeniu cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neodovzdávame im však vaše identifikačné údaje.

Odovzdávanie do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.

Informácie a otázky

Ďalšie informácie o právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov môže subjekt údajov získať na webových stránkach https://oknoservicegroup.sk alebo prostredníctvom e-mailu na info@oknoservisgroup.sk

Okno Servis Group

Priniesť kvalitné služby za dobrú cenu je pre nás priorita. Spoľahlivo vymeniť alebo opraviť všetko potrebné je to, na čom nám záleží.

Kontakt

Kde nás najdete

Račianská 88B, 831 02 Bratislava 

Sledujte nás